ข้อตกลง เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

ประโยชน์ของการประกวดนางงาม

1. การประกวดนางงามถือเป็นพื้นที๋ในการสื่อสารผ่านผู้เข้าประกวด (beauty contest) ในการสื่อสารอัตลักษณ์ทำให้คนในสังคมรู้จักความงามในแบบฉบับของแต่ละเวที

2. การประกวดในต่างจังหวัด เป็นการส่งเสริมบทบาทของความเป็นผู้หญิง และทำให้สาวงามในต่างจังหวัด มีโอกาสเข้าสู่เวทีประกวดประกวดนางงาม ทั้งนี้ยังถือเป็นพื้นที่ สำหรับสร้างฝันให้กับผู้หญิงที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนางงาม

3. กิจกรรมการประกวด ทำหน้าที่ผลิตสาวงามที่สามารถเป็นตัวแทนจังหวัด ในการปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมต่าง ๆ  ที่จังหวัดจัดขึ้น ทั้งนี้การประกวดเป็นพื้นที่ทีทำให้สาวงามในแต่ละจังหวัดได้แสดงศักยภาพความเป็นหญิง และเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ในมิตินางงามด้วย

 

วัตถุประสงค์การจัดงาน

1. เพื่อค้นหาสาวงามที่ผ่านการคัดเลือกชนะเลิศ อันดับ 1. ดำรงตำแหน่ง Miss Heritage Thailand คนแรกจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Miss International Thailand 2022 ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดนางงามบนเวทีโลก The 60th Miss International Beauty Pageant ณ ประเทศญี่ปุ่น

2. เพื่อค้นหาสาวงาม ที่มีความรู้ความสามารถ มีปฏิญาณไหวพริบทำหน้าที่ทูตเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สามารถเป็นสื่อกลางของภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ด้านความงามของความเป็นหญิงไทย

3. เพื่อค้นหาสาวงาม ทำหน้าที่และเป็นแบบอย่างที่ดีของคนรุ่นใหม่ ในการบำเพ็ญประโยชน์ และช่วยเหลือสังคม ปฏิบัติตนเป็นคนดี มีจิตอาสา

4. เพื่อค้นหาสาวงาม เพื่อทำหน้าที่สร้าง Brand Community และเป็น Online Influencer ในการประชาสัมพันธ์ โครงการ “ ท่องเที่ยววัฒนธรรมกับนางงามไทย ” ให้บรรลุเป้าหมาย

 

การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ได้รับตำแหน่ง

1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในใบสมัครและเอกสารแนบทุกฉบับถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

2. ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Heritage Thailand 2022 จะต้องเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวด The 60th Miss International Beauty Pageant 2022 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้ตำแหน่งรองทั้ง 4 อันดับ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

3. ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Heritage Thailand 2022 จะต้องมีความพร้อมในการเตรียมตัวเพื่อเข้าประกวด The 60th Miss International Beauty Pageant 2022 ณ กรุงโตเกี่ยวประเทศญี่ปุ่นตามที่กองประกวดฯ กำหนด

4. หากผู้ได้รับตำแหน่ง Miss Heritage Thailand ได้รับตำแหน่ง Miss International Beauty pageant จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสัญญา ฉบับเดี่ยวกันกับต้นสังกัด คือ บริษัท สยาม นาการา จำกัด

5. ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Heritage Thailand 2022 และรอง ทั้ง 4 ต้องมีที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพ ฯ เพื่อปฏิบัติภาระกิจตามที่บริษัท ฯ กำหนด

6. Miss Heritage Thailand 2022 ทั้ง 40 จังหวัดมีความผูกพันกับกองดูแล Miss Heritage Thailand 2022 นับตั้งแต่ได้รับการคัดเลือกเป็นมิสเฮอริเทจ ทั้ง 40 จังหวัด จนถึงวันหมดสัญญา หรือวันที่กำหนดมอบตำแหน่งให้แก่มิสเฮอริเทจไทยแลนด์ และ มิสเฮอริเทจประจำจังหวัดในปีถัดไป

7. Miss Heritage Thailand ทั้ง 40 จังหวัดจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และสัญญาซึ่งบริษัทสยาม นาการา จำกัด ได้จัดทำขึ้นทุกประการและต้องไม่มีการทำสัญญาอื่นใดภายใต้ลิขสิทธิ์ หรือใต้สังกัดใดๆหลังได้รับการคัดเลือก

8. Miss Heritage Thailand ทั้ง 40 สามารถปฏิบัติหน้าที่ ทำกิจกรรม โครงการ “ท่องเที่ยววัฒนธรรมกับนางงามไทย” ในฐานะทูตเชิงวัฒนธรรม ตามที่ กองดูแล ฯ กำหนดตลอดระยะเวลา 1 ปี

9. ผู้ได้รับคัดเลือก ทั้ง 40 คน ห้ามเข้าประกวดนางงามใด ๆ หรือร่วมประกวดในลักษณะเดียวกันระหว่างอยู่ในตำแหน่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท สยามนาการา จำกัดเสียก่อน กองประกวด ฯไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ใช้สายสะพาย และสัญลักษณ์อื่นใดอันเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท สยามนาการา จำกัดนอกเหนือจากกิจกรรมของกองประกวดฯ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

10. การทำนิติกรรมสัญญา หรือข้อตกลง หรือรับงานใด ๆ ในการปรากฏตัว การแสดง เป็นแบบโฆษณา การเดินแบบ ถ่ายแบบ หรือถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ การแสดงภาพยนตร์ การแสดงโทรทัศน์ การแสดงละคร การร้องเพลง บันทึกเสียง หรือการแสดงอื่น ๆ จะต้องอยู่ในความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองดูแลมิสเฮอริเทจ ไทยแลนด์ พุทธศักราช 2564 ก่อนทุกครั้ง

11. ผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดจะต้องมีภาระผูกพันในการปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขสัญญาของผู้สนับสนุนกองประกวด ฯ ทั้งนี้หากมีการกระทำผิดเงื่อนไขใด ๆ บริษัทสยาม นาการา จำกัดมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้

12. ผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 40 จังหวัด จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “ ทูตเชิงวัฒนธรรม ” ในการทำหน้าที่ รักษา ส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และ สินค้าไทย รวมทั้งสร้างชื่อเสียง ด้านการท่องเที่ยวของไทยทั้งในและต่างประเทศ

13. ผู้ได้รับการคัดเลือก ทั้ง 40 จังหวัดต้องปฏิบัติหน้าที่ในงานอันเป็นสาธารณกุศลอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกองดูแล ฯ ทุกครั้ง

การเตรียมตัว และข้อบังคับระหว่างทำกิจกรรม

1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำการฝึกซ้อมและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่กองประกวดกำหนดไว้โดยพร้อมเพรียงกันจนเสร็จสิ้นการประกวด

2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเตรียมเครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า ทำผมด้วยตนเอง กรณีมีพี่เลี้ยงหรือผู้ติดตามสามารถแจ้งความจำนงค์กองดูแล ฯ

3. รอบตัดสิน กองประกวดได้จัดหาช่างแต่งหน้าและทำผมให้โดยไม่คิดมูลค่า และผู้ได้รับการคัดเลือกทุกคนต้องแต่งหน้าทำผมตามที่กองประกวด ฯกำหนดไว้เท่านั้น

4. กองประกวด ฯ ไม่อนุญาตให้พี่เลี้ยงหรือช่างทำผมที่มิใช่ของกองประกวดเข้าไปบริเวณห้องพักนางงามโดยเด็ดขาด

40 ตำแหน่ง Miss Heritage (Thailand) 2022 และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

“THE WINNER “MISS HERITAGE THAILAND

สิทธิประโยชน์

 1. ตำแหน่ง Miss Heritage Thailand และ Miss International Thailand 2022
 2. มงกุฎประจำตำแหน่ง Fleur de Lis มูลค่า 500,000 บาท
 3. ได้รับสายสะพายเกียรติยศ เงินรางวัลเงินสด 300,000 บาท และรางวัลพิเศษอื่น ๆ
 4. รางวัลสร้อยเพชรมูลค่า 200,000 บาท จาก Beauty Gems 
 5. ตัวแทนประเทศไทย สู่เวทีระดับโลก THE 60TH Miss International  Beauty Pageant 2022 ประเทศญี่ปุ่น
 6. มีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษชนะเลิศชุดท้องถิ่นระดับภูมิภาค ของแต่ละภาค
 7. มีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษอื่น ๆ 4 รางวัล คัดเลือกจาก 40 นางงาม
 8. รายได้จาก โครงการ “ ท่องเที่ยววัฒนธรรมกับนางงามไทย ”
 9. รายได้จาก Brand Ambassador และ Online Influencer
 10. โอกาสเข้าสู่วงการบันเทิง เป็นผู้ประกาศข่าว นางแบบ พิธีกร นักร้อง นักแสดงและ นักธุรกิจ

1st RUNNER UP ชนะเลิศระดับภูมิภาค 4 ตำแหน่ง

สิทธิประโยชน์

 1. ตำแหน่ง Miss Heritage ตัวแทนประจำภูมิภาค
 2. ได้รับมงกุฎเวียน Tiara Fleur de Lis มูลค่า 200,000 ระยะเวลา 1 ปี (ยกเว้น ผ่านการคัดเลือกโดย License Partnership)
 1. ได้รับสายสะพายเกียรติยศ และรางวัลเงินสด 30,000 บาท
 2. รางวัลเครื่องประดับเพชร จาก Beauty Gems มูลค่า 10,000 บาท
 3. มีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษชนะเลิศชุดท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ของแต่ละภาค
 4. มีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษอื่น ๆ 4 รางวัล คัดเลือกจาก 40 นางงาม
 5. รายได้จาก โครงการ “ ท่องเที่ยววัฒนธรรมกับนางงามไทย ”
 6. รายได้จาก Brand Ambassador และ Online Influencer
 7. มีโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิง เป็นผู้ประกาศข่าว นางแบบ พิธีกร นักร้อง นักแสดง และ นักธุรกิจ

MISS HERITAGE ตัวแทน 35 จังหวัด 35 ตำแหน่ง

สิทธิประโยชน์

 1. ตำแหน่ง Miss Heritage ตัวแทนจังหวัด
 2. ได้รับมงกุฎเวียน Tiara Fleur de Lis มูลค่า 200,000 ระยะเวลา 1 ปี   (ยกเว้น ผ่านการคัดเลือก จาก License Partnership)
 1. ได้รับสายสะพายเกียรติยศ และ รางวัลเงินสด 5,000 บาท
 2. มีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษชนะเลิศชุดถิ่นไทย ระดับภูมิภาค ของแต่ละภาค
 3. มีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษอื่น ๆ 4 รางวัล คัดเลือกจาก 40 นางงาม
 4. รายได้จาก โครงการ “ ท่องเที่ยววัฒนธรรมกับนางงามไทย ”
 5. รายได้จาก Brand Ambassador และ Online Influencer
 6. มีโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิง เป็นผู้ประกาศข่าว นางแบบ พิธีกร นักร้อง นักแสดง และ นักธุรกิจ
 7.  

ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย

ผู้ได้รับตำแหน่งหรือได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและ/หรือภาษีอื่นใด(ถ้ามี) อันเกิดจากรางวัลทั้งหมดที่ได้รับจากการประกวด Miss Heritage Thailand และ “ Miss International Thailand ” และจากรางวัลที่ได้รับรวมทั้งจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการได้รับหรือรับโอน ของรางวัล แต่เพียงผู้เดียว

การยินยอมให้บันทึกภาพและเสียง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้ที่ได้รับตำแหน่งใด ๆ ตกลงอนุญาตบริษัท สยามนาการา จำกัด  และ/หรือ ผู้ผลิตรายการ และ/หรือบุคคลใดๆที่ บริษัทสยามนาการา จำกัด กำหนด ถ่ายทำบันทึกภาพและเสียง สัมภาษณ์ ถ่ายรูป รวมทั้งดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของบริษัท สยามนาการา จำกัด จะได้นำภาพและเสียงมาเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่ออื่นใดตามที่บริษัทนาการาจะเห็นสมควร โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ได้รับการคัดเลือก และสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบใดๆจาก การถ่ายทำการออกอากาศ การเผยแพร่ การจำหน่ายรายการ การแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบการและเงื่อนไขฉบับนี้

การชดเชยความเสียหาย

1. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรับรองและยืนยันว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ในการโอนสิทธิต่างๆ ตามระเบียบและเงื่อนไขฉบับนี้ให้แก่บริษัท สยาม นาการา จำกัด และจะต้องดำเนินการต่างๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่ ระบุไว้ในระเบียบการและเงื่อนไขฉบับนี้ทุกประการ รวมทั้งจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการก่อให้เกิด ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบริษัทสยาม นาการาจำกัด หรือต่อผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สยาม นาการา จำกัด รวมทั้ง ผู้ผลิตรายการ คู่สัญญาของของบริษัท สยาม นาการา จำกัด

2. การถ่ายทำรายการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งตกลง รับทราบ และยินยอมปฏิบัติตามคำแนะนำของ บริษัทสยามนาการา จำกัด หรือบุคคลที่บริษัทสยามนาการา จำกัด กำหนดในการร่วมโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทั้งอุปโภคบริโภคสินค้าหรือบริการใดๆ ของ ผู้สนับสนุน

การพ้นจากตำแหน่ง

1. มีผู้ได้รับตำแหน่งสืบแทน

2. เสียชีวิต

3. ลาออก

4. สมรส

5. มีครรภ์หรือให้กำเนิดบุตร

6. จากคณะกรรมการบริหารกองประกวดฯ เห็นสมควรให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกองประกวดฯ จัดให้ได้

7. ผิดข้อสัญญา ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาผู้ได้รับตำแหน่ง

8. ปฎิเสธ หรือไม่ยินยอมเซ็นสัญญาผู้ได้รับตำแหน่ง Miss Heritage Thailand และ Miss International Thailand

9. มีอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่เสื่อมเสียของสังคม

10. กระทำการอันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงาม

11. เจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

12. ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือความเชื่อถือในตำแหน่ง

13. ขาดคุณธรรม และจริยธรรม และสามัญสำนึกต่อบุคคล และสังคมโดยรวม

14. ฝักใฝ่การเมือง แสดงความคิดเห็นและใช้ถ้อยคำที่รุนแรงอันจะก่อให้เกิดสังคมแตกแยก

15. เหตุอื่น ๆ

ใบสมัครและเงื่อนไขการตกลงฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างกองประกวด ฯ กับผู้ได้รับการคัดเลือกและถือว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกได้เข้าใจสาระสำคัญฉบับนี้โดยให้สัญญาว่าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ซึ่งกำหนดโดยกองประกวดฯ Miss Heritage Thailand หากตรวจพบว่าใช้ข้อมูลเท็จหรือเอกสารปลอมประกอบการสมัคร หรือฝ่าฝืน หรือกระทำผิดกฎ-ระเบียบในระหว่างการเข้ารับการคัดเลือก ฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้กองประกวดมิสเฮอริเทจไทยแลนด์ ดำเนินคดีทางกฎหมายปลดออกจากการประกวดฯโดย ไม่เรียกร้องค่าชดใช้ใดๆทั้งสิ้น

กองประกวด Miss Heritage Thailand 2022 สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรางวัลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติม
คุณจิตร – 092 361 6992
คุณมีมี่ – 099 034 2842
คุณซาร่า – 091 878 8899
Facebook Page: Miss Heritage – MI 2022
อีเมล: missheritagebkk@gmail.com