ใบสมัครมิสเฮอริเทจ ไทยแลนด์ 2022

กองประกวด มิสเฮอริเทจ ไทยแลนด์ รับสมัครสาวงามที่รักความเป็นไทยทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเข้ารับตำแหน่ง มิสเฮอริเทจ ตัวแทนระดับจังหวัด โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาค ภาคละ 10 สาวงาม สาวงามที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับตำแหน่ง พร้อมมงกุฎ สายสะพาย และเงินรางวัล พร้อมโอกาสทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยสู่เวทีประกวดระดับโลก The 60th Miss International Beauty Pageant ในปี 2022 ณ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
 
1. มีสัญชาติไทย เป็นผู้หญิงไทยโดยกำเนิด และมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร
2. มีอายุครบ 20 ปี และ ไม่เกิน 27 ปี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2021
3. จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีทักษะในการใช้ภาษาไทย หรือภาษาท้องถิ่นได้ดี
4. ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส Corona -19 ครบตามจำนวนของกองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่สูบบุหรี่ หรือเสพยาเสพติด ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
6. รักการเดินทาง ท่องเที่ยว รักการให้บริการ และ หาประสบการณ์แปลกใหม่
7. มีความประพฤติดี รักขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มีระเบียบวินัย ไม่ฝักใฝ่การเมือง
8. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือประวัติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่ง
9. ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมายและไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อน
10. ไม่ติดภาระสัญญาผูกพันกับบุคคล บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวกับวงการบันเทิง ยกเว้นแต่จะต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากต้นสังกัด โดยจะต้องนำมาแสดงเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน